Stäng

Personuppgiftspolicy Mötesplatsen


Mötesplatsen värdesätter din personliga integritet och arbetar strukturerat för att genom såväl tekniska som organisatoriska säkerhetsåtgärder säkerställa att din personliga integritet inte kränks. Mötesplatsen behandlar personuppgifter när du använder vår hemsida och vår app (härefter gemensamt ”Tjänsten”) och vi gör det i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur och varför vi samlar in och behandlar information om dig som användare och hur vi tillser att din personliga integritet inte kränks. Vi uppmanar dig att läsa denna personuppgiftspolicy noggrant.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen som anges i denna policy är Mötesplatsen i Norden AB, 556605-4192, Svärdfiskgatan 4, 432 40 Varberg.

På vår Tjänst förekommer annonser. Genom att interagera med dessa annonser kan dina personuppgifter samlas in, t.ex. för att visa dig mer relevant reklam. Den personuppgiftsansvarige för den annonsverksamhet som förekommer på vår Tjänst är Mötesplatsen i Norden AB. Här kan du ta del av och ändra dina inställningar för smarta annonser

Centrala begrepp

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress.Under vissa omständigheter kan även uppgifter om IP-nummer och ditt användarbeteende vid nyttjande av Tjänsten utgöra personuppgifter.

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, såsom insamling, registrering och lagring.

Känsliga personuppgifter är uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. Uppgifter om hälsa kan t.ex. vara sjukfrånvaro, graviditet och läkarbesök.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Information som vi samlar in

Vi samlar in personuppgifter kopplade till skapandet av ett konto och din efterföljande användning av kontot och Tjänsten. För att ge dig en tydlig bild av hur personuppgiftsbehandlingen går till har vi delat in personuppgifterna i två kategorier utifrån hur de samlas in:

Uppgifter som du själv lämnar till oss
När du loggar in på Tjänsten, skapar ett konto, använder ditt konto och utför aktiviteter inom ramen för Tjänsten; lämnar du information om dig själv. Denna information innefattar användarnamn, ålder, kön, geografisk plats, telefonnummer, email adress, längd, antal barn, tobaksvanor, ögonfärg, hårfärg, utbildning, yrke, matvanor, civilstånd, vilken typ av relation du söker och kommunikation med andra konton i Tjänsten. Viss information som du lämnar till oss utgör så kallade känsliga personuppgifter. Separat samtycke kommer inhämtas när du fyller i dessa uppgifter. Viss information som du anger när du skapar ett konto kommer att visas för andra användare av Tjänsten.

Vid uppladdning av profilfoto kommer vi inhämta samtycke för lagring av fotot.

Vi använder i vissa fall BankID för verifiering av din identitet, namn, kön och ålder och vi tar då emot ditt personnummer från leverantören av BankID. Ditt personnummer pseudonymiseras och behandlas för att kunna säkra en trygg och säker tjänst.

Uppgifter som samlas in när du använder Tjänsten
När du använder Tjänsten med ditt konto lagrar vi information om användningen. Informationen kan delas upp i följande kategorier:

Varför vi behandlar och delar din information

Vi behandlar dina personuppgifter för nedanstående syften:

Tillhandahålla Tjänsten till dig och förbättra din användarupplevelse
Vi behandlar personuppgifter för att ge dig mer användarvänliga tjänster, så att du kan hitta och kommunicera med andra användare. Personuppgifter behandlas även i syfte att vi ska kunna anpassa visningen av vår Tjänst till den enhet du använder och därmed ge dig en bättre användarupplevelse.

Denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla det avtal vi har med dig som medlem på Mötesplatsen. Om du väljer att inte låta oss behandla dessa uppgifter kan vi inte tillhandahålla dig Tjänsten.

Besvara kundserviceärenden
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna besvara eventuella frågor du skickar till oss via e-post eller telefon som rör Tjänsten.

Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att ge dig kundservice när du kommunicerar med oss. Behandlingen baserar sig på en intresseavvägning och innebär situationer där vi vill, eller behöver göra något, som i huvudsak är till vår fördel, förutsatt att det inte skadar dina egna intressen eller grundläggande rättigheter och friheter. Du kan närsomhelst invända mot denna behandling genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges längst ner. Observera att om du gör det kommer vi inte kunna ge dig support.

Personifierade erbjudanden, rekommendationer och annonser
Vi vill kunna ge dig rekommendationer, anpassade tjänster och relevanta annonser baserat på dina intressen och ditt beteende när du använder Tjänsten. Det kan vara rekommendationer om produkter och tjänster baserat på vad du har läst eller köpt eller vad andra användare med liknande beteendemönster har visat intresse för. Informationen gör också att vi kan leverera digitala annonskampanjer som är anpassade till varje enskild användare så att du kan få relevanta annonser utifrån ditt beteendemönster, din ålder och andra uppgifter vi har om dig. Vi kommer inte att använda några av de känsliga personuppgifter som du har gett till oss för marknadsföring- och annonseringsändamål.

Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att ge dig personifierade erbjudanden, rekommendationer och annonser. Behandlingen baserar sig på en intresseavvägning och innebär situationer där vi vill, eller behöver göra något, som i huvudsak är till vår fördel, förutsatt att det inte skadar dina egna intressen eller grundläggande rättigheter och friheter. Du kan närsomhelst invända mot denna behandling genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges längst ner.

Analysera marknadsaktiviteter och vidareutveckla Tjänsten
Vi behandlar personuppgifter i syfte att utföra användarsegmentering, analysera och förstå marknadstrenderna och därigenom förbättra och utveckla våra webbsidor, appar, erbjudanden och tjänster. Detta gör vi genom hur användare klickar och använder vår tjänst.

Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att analysera marknadstrenderna för att vidareutveckla Tjänsten. Behandlingen baserar sig på en intresseavvägning och innebär situationer där vi vill, eller behöver göra något, som i huvudsak är till vår fördel, förutsatt att det inte skadar dina egna intressen eller grundläggande rättigheter och friheter. Du kan närsomhelst invända mot denna behandling genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges längst ner.

Förebygga, begränsa och utreda missbruk
Vi behandlar personuppgifter rörande användarnas aktiviteter och tekniska data för att förebygga, begränsa och utreda olika former av missbruk av Tjänsten. Med missbruk avser vi bland annat upprättande av falska profiler, ”spamming”, trakasserier, försök att logga in på någon annans konto, agerande i strid med Användarvillkoren eller andra villkor för Tjänsten samt annat agerande som är förbjudet enligt lag.

Amazon Rekognition
Används för att säkerställa att profilbilder inte innehåller stötande material eller annat otillåtet innehåll på bilden innan publicering på Mötesplatsen. Profilbilder skickas endast för kontroll i samband med uppladdning och lagras aldrig hos Amazon. Separat samtycke för att lagra och visa upp profilbild hämtas vid varje ny profilbild uppladdning

Google Vision
Används för att kontrollera kundens nyttjanderätt av profilbilden genom Google Vision API, Profilbilder skickas endast för kontroll i samband med uppladdning och lagras aldrig hos Google. Separat samtycke för att lagra och visa upp profilbild hämtas vid varje ny profilbild uppladdning.

Om vi upptäcker missbruk av Tjänsten, och för att förhindra ytterligare missbruk, kan vi överlämna information om din enhet eller IP-adress genom användande av en identifieringstjänst för att förhindra att ytterligare missbruk sker med användning av den enheten.

Vi mottager i vissa fall användares personnummer genom en BankID-verifiering. Personnumret pseudonymiseras och lagras av Mötesplatsen.

Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att förebygga, begränsa och utreda missbruk. Behandlingen baserar sig på en intresseavvägning och innebär situationer där vi vill, eller behöver göra något, som i huvudsak är till vår fördel, förutsatt att det inte skadar dina egna intressen eller grundläggande rättigheter och friheter. Du kan närsomhelst invända mot denna behandling, men för detta ändamål kan vi påvisa tvingande berättigade intressen som väger tyngre än din invändning.

För att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar oss
Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla de rättsliga förpliktelser som åvilar oss, t.ex. om en behörig myndighet behöver viss information eller för att uppfylla bokföringslagens skyldigheter.

Denna behandling är nödvändig för att uppfylla dessa förpliktelser

Överföring av personuppgifter

För vissa ändamål delar vi uppgifter med våra samarbetspartners som tillhandahåller tjänster såsom hosting, e-posttjänster, marknadsföring, dataanalys och kundservice. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet. I dessa fall har vi ingått så kallade personuppgiftsbiträdesavtal som möjliggör att vi kontrollerar överföringen av personuppgifter.

Personuppgifter kan komma att överföras till tredje parter i det fall verksamheten eller del av verksamheten och personuppgifter som behandlas i samband med sådan del säljs, flyttas eller överlåts. Vi kan också komma att lämna ut dina uppgifter om vi är skyldiga att göra det till följd av rättslig skyldighet, domstolsbeslut, myndighetsreglering eller om sådant utlämnande är nödvändigt för att hjälpa en brottsutredning eller annan legal utredning här eller utomlands. Om det finns misstanke om att du har begått ett brott i samband med användningen av ditt konto eller av Tjänsten kan uppgifter, på begäran, lämnas ut till myndigheter.

Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna personuppgiftspolicy.

Överföring av personuppgifter till land utanför EU/EES

Vi kan överföra dina personuppgifter, inklusive dina känsliga personuppgifter till tredje land, d.v.s. land utanför EU/EES. Om vi gör det kommer vi att ingå avtal och vidta andra åtgärder i enlighet med tillämpliga lagkrav.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi kommer att behandla dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Det innebär att olika uppgifter kommer att sparas olika länge. Vissa uppgifter måste vi spara under längre tid för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter.

Vilka rättigheter har du och hur utnyttjar du dessa?

Det är dina uppgifter och du har starka rättigheter; du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Du har också rätt att få rättelse eller radering av uppgifterna vi har om dig i enlighet med lagen. Du kan även begära att behandlingen begränsas om du till exempel anser att behandlingen är olaglig. Du har även rätt att erhålla vissa uppgifter i ett digitalt format eller få uppgifterna överförda till ett annat företag om du önskar det, så kallad rätt till dataportabilitet. Dessa rättigheter kommer att förklaras mer detaljerat nedan, och vi kommer även att beskriva hur du ska gå tillväga för att nyttja någon av dina rättigheter. Om du inte vet om vi behandlar dina personuppgifter kan du be om bekräftelse på detta genom att kontakta oss.

Nedan finner du information om hur du kan nyttja dina rättigheter.

Vi vill påminna dig om att det finns några undantag från de rättigheter vi har beskrivit här. Dessa undantag följer av lagstiftningen, och kan till exempel innebära att tillgång inte ges till vissa uppgifter på grund av hänsyn till andras rättigheter och friheter, eller att vissa personuppgifter inte kan raderas eftersom lagstiftning eller andra överväganden uppställer krav på lagringstid.

Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?
Datainspektionen (som föreslås byta namn till "Integritetsskyddsmyndigheten") är ansvarig för att övervaka tillämpningen av personuppgiftslagstiftningen. Om du som enskild anser att vi behandlar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Avsluta ditt konto

Du kan avsluta ditt konto genom att välja radera profil under inställningar / Konto eller kontakta kundtjänst. Efter att ditt konto har raderats, raderar vi eller anonymiserar generellt dina personuppgifter från våra system. Det finns dock ett undantag; För att förhindra bedrägeri eller missbruk av Tjänsten så sparar vi vissa uppgifter i 12 månader så att vi kan utreda och förhindra upprepade överträdelser eller brott.

Säkerhet

Vi har rutiner och åtgärder för att tillse att ingen obehörig får tillgång till dina personuppgifter samt för att tillse att all behandling av uppgifter sker i linje med gällande lagstiftning. Åtgärderna omfattar riskbedömningar, organisatoriska och fysiska åtgärder såväl som rutiner för hantering av personuppgifter och uppföljning av frågor avseende tillgänglighet, rättelse, blockering och radering av personuppgifter.

Användning av cookies och annan teknik

Vi använder oss av cookies, pixeltaggar, lokal lagring och andra tekniker för att förstå dig som användare och för att analysera data om användarna. Läs mer om Cookiepolicy.

Ändringar

Vi kan komma att göra ändringar i vår Personuppgiftspolicy. Den senaste versionen av personuppgiftspolicy finns alltid här. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på vår tjänst i god tid innan uppdateringarna börjar gälla.

Personuppgiftsansvar

TTjänsten tillhandahålls av Mötesplatsen i Norden AB och det är också Mötesplatsen i Norden AB som är personuppgiftsansvarig.

Kontakta oss

För att utöva dina rättigheter eller om du har frågor eller synpunkter som avser vår personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss på kundtjanst@motesplatsen.se eller:

Mötesplatsen i Norden AB
556605-4192
Svärdfiskgatan 4, 43240 Varberg

Du är också välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud (Data Protection Officer) för Mötesplatsen via kontaktformuläret som du hittar här..

Stäng